Congress in Wellington in 2019 – Kongreso en Wellington en 2019

The next congress of the New Zealand Esperanto Association will take place in Wellington in the last weekend of January (26-27 January 2019).  Further details will be posted later.

La venonta kongreso de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio okazos en Wellington en la lasta semajnfino de januaro (26-27-a de januaro 2019).  Pliaj detaloj poste.

 

2018-06-13T19:52:03+12:00